Norwegian Transparency Act Honda

Plikt til å redegjøre for due diligence
Honda Motor Europe Ltd. Norge (NUF) ble etablert 1. januar 2001 og er en norsk gren av Honda Motor Europe Ltd. registrert i Storbritannia. Bransjen importerer og distribuerer Hondas biler og reservedeler til salgs- og serviceforhandlere og kun serviceforhandlere i Norge. Operasjonene utføres i samarbeid med Hondas nordiske hovedkontor i Arlöv i Sverige.

Vi erkjenner at våre forretningsaktiviteter kan påvirke menneskerettighetene til interne og eksterne interessenter. Vi er forpliktet til å respektere menneskerettighetene som er nedfelt i den internasjonale menneskerettighetsloven og ILOs kjernekonvensjoner som fastsatt i erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. I tillegg støtter vi FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og er forpliktet til å praktisere disse prinsippene i forretningsaktiviteter.

Hos Honda Motor Company er det styrende retningslinjer og dokumenter som dekker due diligence og bærekraft på tvers av vår virksomhet globalt. Disse inkluderer Global Sustainability Report, Honda European Environmental Report, Honda Human Rights Policy og Honda Supplier Sustainability Guidelines.

Hondas retningslinjer for bærekraft for leverandører dekker de obligatoriske kravene og prosessene for å hjelpe leverandører og Honda med å dele den samme forståelsen av "bærekraft", da vi streber etter å være et selskap som samfunnet ønsker skal eksistere. Vi forventer at leverandørene våre overholder disse retningslinjene og sender dem nedover i leverandørkjeden.

Hondas retningslinjer for bærekraft for leverandører dekker følgende krav

1.    Sikkerhet og kvalitet

a.     Sikre produkt-/tjenestesikkerhet og kvalitetsstyring

b.    Sikre sikkerhet og kvalitet på produkter og tjenester.

2.    Menneskerettigheter

a.     Ingen diskriminering

b.    Forbud mot barnearbeid

c.     Forbud mot tvangsarbeid

d.    Tilstrekkelig lønn

e.     Trygt og sunt arbeidsmiljø

f.      Respons på konfliktmineraler*

3.    Miljø

a.     Miljøledelse

b.    Reduksjon av drivhusgasser

c.     Luft-, vann-, jordbeskyttelse

·      Honda utsteder en separat avsløring og rapport om konfliktmineraler.

Due diligence vedrørende menneskerettigheter
Honda (Norge) vil fortsette å etablere og implementere et system for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, som vil identifisere skadevirkninger og den betydelige risikoen for negativ innvirkning på menneskerettighetene. Ved utførelsen av dette arbeidet har Honda til hensikt å forhindre eller redusere slike påvirkninger. Aktsomhetsvurderingene vil bli gjennomført i tråd med åpenhetsloven (2021-06-18-99).

Honda opprettholder ideen om "respekt for individet" i Hondas filosofi og inkluderer "respekt for menneskerettigheter" i Hondas etiske retningslinjer for å vise sine retningslinjer om å "opprettholde sin holdning som et selskap forpliktet til å praktisere rettferdighet og oppriktighet og respektere menneskerettighetene". Honda krever også i retningslinjene spesifikt at medarbeiderne skal "respektere andre medarbeidere, samhandle med dem på en oppriktig og hensiktsmessig måte, og aldri delta i noen form for trakassering eller urettferdig, diskriminerende oppførsel på arbeidsplassen". Basert på "Respekt for individet" i Hondas filosofi har Honda formulert Hondas retningslinjer for menneskerettigheter for å opprettholde sitt ansvar om å respektere menneskerettighetene til interessenter som berøres av selskapets forretningsaktiviteter. Vi er forpliktet til å respektere menneskerettighetene som er nedfelt i den internasjonale menneskerettighetsloven og ILOs kjernekonvensjoner som fastsatt i erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. I tillegg støtter vi FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og er forpliktet til å praktisere disse prinsippene i forretningsaktiviteter.

Initiativer for due diligence vedrørende menneskerettigheter
I sine risikovurderingsaktiviteter for hele selskapet har Honda opprettet en kategori for menneskerettigheter. En gang i året gjennomfører hver avdeling en risikovurdering i samsvar med Honda-konsernets felles kriterier. Avdelingens prioriterte risikoer identifiseres deretter basert på vurderingsresultatene, og passende tiltak implementeres tilsvarende. Med hensyn til alle lokale datterselskaper, inkludert joint ventures, arbeider Honda for å identifisere eventuelle risikoproblemer ved å gjennomføre en årlig vurdering av konsernets selskaper for å sjekke om deres virksomhet overholder retningslinjene for tilknyttede relasjoner. Honda utfører også månedlige kontroller av statusen for arbeidsledelsen i alle lokale datterselskaper, inkludert joint ventures, og deler resultatene i Global Monthly Report. Videre, for å gjøre en hensiktsmessig respons når det er en risiko bekymring, har Honda på plass et system for å dele og diskutere problemet gjennom møter med regionale HR-ledere. I regnskapsåret 2022 ble det ikke identifisert noen hendelser.

Utbedringstiltak og korrigerende tiltak
Honda streber etter å skape en åpen organisasjonskultur som gjør det mulig for medarbeidere å rapportere eventuelle brudd knyttet til menneskerettighetene til sine respektive overordnede eller løse problemet seg imellom. Samtidig har Honda satt opp Business Ethics Proposal Line for å motta konsultasjon på en rettferdig og nøytral måte.

Hondas retningslinjer for personaladministrasjon
Honda mener at mennesker er født som frie og unike individer med evnen til å tenke, resonnere og skape – og evnen til å drømme. Selskapets ønske er å pleie og fremme disse egenskapene i Honda ved å respektere individuelle forskjeller, stole på hverandre som likeverdige partnere, utøve evner til det fulle og dele glede.

Fra dette synspunktet vedtar Honda respekt for individet, som består av de tre elementene initiativ, likestilling og tillit, som en av selskapets grunnleggende overbevisninger. Honda mener at denne ånden bør gjennomsyre alle sine relasjoner, ikke bare med de i Honda-gruppen, men med alle i alle selskaper som Honda gjør forretninger med. Selskapet følger de tre prinsippene for personalledelse, spesielt respekt for initiativ, sikring av rettferdighet og oppmuntring til gjensidig tillit når de administrerer sine menneskelige ressurser på områder som rekruttering, opplæring, tildeling og utnyttelse, evaluering og behandling. Honda søker å skape et miljø der hver medarbeiders ambisjoner og evner kan utvikles, samt en arbeidsplass der en persons potensial kan utøves aktivt. Etter hvert som Hondas forretningsaktiviteter utvides til ulike deler av verden, etablerte de i mars 2012 retningslinjer for medarbeiderrelasjoner som brukes på Hondas daglige bedriftshandlinger, og setter de tre prinsippene for personalledelse ut i praksis mens de vurderer "Verdenserklæringen om menneskerettigheter" samt "ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Honda gir opplæring i Hondas filosofi over hele verden. Selskapet arbeider også for å fremme bevissthet og grundig implementering av de etiske retningslinjene ved å distribuere brosjyrer, legge ut relevant informasjon på bedriftens intranett og gi opplæring. I tillegg gis nivåspesifikk opplæring før tildeling til personer stasjonert i utlandet for å dyrke bevissthet om viktigheten av lokal arbeidsledelse basert på retningslinjer for tilknyttede forhold. I 2012 formulerte Honda retningslinjer for tilknyttede forhold, som viser deres tilnærming til «respekt for menneskerettighetene». Retningslinjene forklares i opplæringsprogrammer før utenlandsoppdrag og brukes i Hondas daglige bedriftshandlinger.

Leverandørenes due diligence
Honda er forpliktet til å sikre åpenhet i hele virksomheten vår, noe vi fullt ut forventer at leverandørene våre retter seg etter disse høye standardene. Honda publiserte Honda Supplier Sustainability Guidelines (retningslinjer for bærekraftighet) i 2018, som beskriver Hondas grunnleggende tilnærming til menneskerettigheter og arbeidsforhold, som tvangsarbeid og barnearbeid. Honda har bedt sine leverandører om å sette disse retningslinjene ut i livet.

I utvelgelsesprosessen av nye leverandører sørger Honda for at de riktige kontrollene utføres i henhold til Hondas retningslinjer for bærekraft for leverandører. Denne høye standarden for alle nye leverandører må avtales fra begynnelsen av anskaffelsesprosessen. Retningslinjene dekker flere temaer, blant annet tilstrekkelig lønn, forbud mot barnearbeid og ivaretakelse av sikkerhet.

En offentliggjøring og rapport om konfliktmineraler har blitt utgitt årlig de siste 9 årene, og avslører kilden til 3TG (tinn, wolfram, tantal og gull). Formålet med rapporten er å hjelpe områder der væpnet konflikt, svakt styresett og menneskerettighetsbrudd forekommer, som alle er bevist å være finansiert av handel med disse mineralene.

Interessentkontakt og informasjonsdeling
Honda mener det er avgjørende å oppmuntre til informasjonsdeling og engasjement med interessenter om due diligence-emner. Honda har publisert flere rapporter årlig, spesielt Hondas bærekraftsrapport som inneholder informasjon som beskriver de mange aktivitetene Honda aktivt har oppmuntret til i hele virksomheten.

Honda behandler alle tilbakemeldinger fra interessenter med stor respekt. Alle forslag og kritikk vil bli tatt om bord og vurdert til hvordan Honda kan forbedre dem der det er hensiktsmessig i virksomheten. Alle informasjonsforespørsler om hvordan Honda håndterer potensielle og faktiske negative virkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil bli behandlet i samsvar med åpenhetsloven (2021-06-18-99).

Referanser

Mangfold | Bærekraft | Honda Global

Hondas retningslinjer for bærekraft for leverandører

Offentliggjøring og rapport om konfliktmineraler

Hondas retningslinjer for menneskerettigheter

Global bærekraftrapport

Norwegian Transparency Act Honda (Eng)

Duty to account for due diligence

Honda Motor Europe Ltd. Norge (NUF) was established 1 January 2001 and is a Norwegian branch of Honda Motor Europe Ltd. incorporated in the UK. The branch imports and distributes Honda cars and spare parts to sales- & service-dealers and service-only dealers in Norway. The operations are conducted in cooperation with the Honda Nordic Headquarters located in Arlöv /Sweden.

We recognise that our business activities may impact the human rights of internal and external stakeholders. We are committed to respecting human rights that are set out in the International Bill of Human Rights and the ILO core conventions as set out in the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. In addition, we endorse the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and are committed to practice these principles in business activities.

At Honda Motor company there are governing policies and documents that cover due diligence and sustainability matters across our business globally. These include the Global Sustainability Report, the Honda European Environmental Report, Honda Human Rights Policy and Honda Supplier Sustainability Guidelines.

The Honda Supplier Sustainability Guidelines covers the mandatory requirements and processes to help suppliers and Honda share the same understanding of “sustainability” as we strive to be a company that society wants to exist. We expect our suppliers to uphold these guidelines and cascade them down their supply chain.

The Honda Supplier Sustainability Guidelines covers the following requirements

1.    Safety and Quality

a.     Ensuring product/services safety and quality governance

b.    Ensuring safety and quality of products and services.

2.    Human Rights

a.     No discrimination

b.    Prohibition of Child Labour

c.     Prohibition of Forced Labour

d.    Adequate Wages

e.     Safe and Healthy Working Environment

f.      Response to Conflict Minerals*

3.    Environment

a.     Environmental management

b.    Green House Gas Reduction

c.     Air, Water, Soil Protection

·      Honda issues a separate Conflict Minerals Disclosure and Report.

Human rights Due diligence

Honda (Norway) will continue to establish and implement a system of human rights due diligence, which will identify adverse impacts and the significant risks of adverse impacts on human rights. In carrying out this work Honda intends to prevent or mitigate such impacts. The due diligence will be carried out in line with the Norwegian Transparency act (2021-06-18-99).

Honda upholds the idea of “Respect for the Individual” in the Honda Philosophy and includes “Respect of Human Rights” in the Honda Code of Conduct to show its policy to “maintain its stance as a company committed to practicing fairness and sincerity and respecting human rights.” Also in the Code, Honda specifically requires its associates to “respect fellow associates, interact with them in a sincere and appropriate manner, and never engage in any form of harassment or unjust, discriminatory behaviour in the workplace.” Accordingly, based on “Respect for the Individual” in the Honda Philosophy, Honda has formulated the Honda Human Rights Policy to uphold its responsibility to respect the human rights of stakeholders affected by its business activities. We are committed to respecting human rights that are set out in the International Bill of Human Rights and the eight ILO core conventions as set out in the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. In addition, we support the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and endeavour to practice these principles in business activities.

Initiatives for Human Rights Due diligence

In its company-wide risk assessment activities, Honda has set up a category on human rights. Once a year, each department conducts a risk assessment in accordance with the Honda Group’s common criteria. The department priority risks are then identified based on the assessment results and appropriate responses are implemented accordingly. With regard to all local subsidiaries, including joint ventures, Honda works to identify any risk concerns by conducting an annual assessment of Group companies to check if their operations comply with the Associate Relations Policies. Honda also performs monthly checks on the status of labour management of all local subsidiaries, including joint ventures, and shares the results in the Global Monthly Report. Moreover, to make an appropriate response when there is a risk concern, Honda has in place a system to share and discuss the issue through meetings with regional human resources officers. In FY2022, no incidents were identified.

Remedial and Corrective actions

Honda is striving to create an open organizational culture that allows associates to report any violation related to human rights to their respective superiors or resolve the issue among themselves. At the same time, Honda has set up the Business Ethics Proposal Line to receive consultation in a fair and neutral manner.

Honda Policies for personnel management

Honda believes that human beings are born as free and unique individuals with the capacity to think, reason and create – and the ability to dream. The company’s wish is to nurture and promote these characteristics in Honda by respecting individual differences, trusting each other as equal partners, exercising abilities to the fullest and sharing joy.

From this standpoint, Honda adopts Respect for the Individual, consisting of the three elements of initiative, equality and trust, as one of the Company’s Fundamental Beliefs. Honda believes this spirit should permeate all its relationships, not only with those in the Honda Group but with everyone in all companies with which Honda does business. The Company follows the Three Principles of Personnel Management, specifically Respecting Initiative, Ensuring Fairness and Encouraging Mutual Trust, when managing its human resources in areas such as recruitment, training, assignment and utilization, evaluation and treatment. Honda seeks to create an environment in which each associate’s ambitions and abilities can be developed, as well as a workplace where an individual’s potential can be actively exercised. As Honda’s business activities expand into various parts of the world, it established Associate Relations Policies in March 2012 that are applied to Honda’s daily corporate actions, putting the Three Principles of Personnel Management into practice while considering “the Universal Declaration of Human Rights” as well as “the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Honda provides training on the Honda Philosophy all around the world. The Company also works to promote awareness and thorough implementation of the Code of Conduct by distributing leaflets, posting the relevant information on the corporate intranet and providing training. Additionally, level-specific pre-assignment training is provided to persons stationed overseas to cultivate awareness for the importance of local labour management based on the Associate Relations Policies. In 2012, Honda formulated the Associate Relations Policies, which show its approach toward “Respect of Human Rights.” The policies are explained in training programs before overseas assignment and are applied to Honda’s daily corporate actions.

Suppliers' due diligence

Honda is committed to ensuring transparency throughout our business, of which we fully expect our suppliers to align to these high standards. Honda published the Honda Supplier Sustainability Guidelines in 2018, which state Honda’s basic approach to human rights and labour matters, such as forced labour and child labour. Honda has asked its suppliers to put these guidelines into practice.

In the selection process of new suppliers, Honda ensures that the appropriate checks are made in reference to the Honda Supplier Sustainability Guidelines. This high standard for all new suppliers must be agreed upon from the beginning of the procurement process. The guidelines cover multiple topics, including adequate wages, prohibition of child labour and ensuring safety.

Conflict Minerals Disclosure and Report has been issued annually for the past 9 years, disclosing the sourcing of any 3TG (tin, tungsten, tantalum and gold). The purpose of the report is to help areas where armed conflict, weak governance, and human rights abuses occur, all of which are proven to be financed by the trade of these minerals.

Stakeholder engagement and information sharing

Honda believes it is crucial to encourage information sharing and engagement with stakeholders on due diligence topics. Honda has published multiple reports annually, notably the Honda Sustainability Report which includes information detailing the many activities Honda has actively encouraged throughout the business.

Honda treats all feedback from stakeholders with the upmost regard. All suggestions and criticisms will be taken onboard and assessed to how Honda can improve upon them where appropriate within the business. Any information requests made about how Honda addresses potential and actual adverse impacts on human rights and decent working conditions will be dealt with in accordance with the Transparency act (2021-06-18-99).

References

Diversity | Sustainability | Honda Global

Honda Supplier Sustainability Guidelines

Conflict Minerals Disclosure and Report

Honda Human Rights Policy

Global Sustainability Report