VILKÅR FOR KJØP

1 DEFINISJONER

I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner: -

a) «lovgivning om slaveri» lover, forskrifter, vedtak, beslutninger og avgjørelser (herunder sedvanerett, dom, krav, vedtak eller avgjørelse fra domstoler eller reguleringsmyndigheter) hvor som helst i verden som er knyttet til slaveri eller trelldom, tvangsarbeid og/eller menneskehandel, herunder Modern Slavery Act 2015

b) «selskap» Honda Motor Europe Limited.

c) «kontrakt» enhver kontrakt som reguleres av disse vilkårene,

d) «personvernlovgivning» alle gjeldende lover knyttet til vern av personopplysninger, behandling av personopplysninger og personvern, herunder

i) Data Protection Act 2018,

ii) EUs personvernforordning (EU) 2016/679 og Storbritannias personvernforskrift og

iii) Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (med til enhver tid gjeldende endringer).

 

e) «varer» de varene som er beskrevet i ordren,

f) «Honda-selskap» hvilket som helst av i) selskapet, ii) et holdingselskap for selskapet og iii) et datterselskap av selskapet eller slikt holdingselskap («holdingselskap» og «datterselskap» skal ha samme betydning som i § 1159 i Companies Act 2006).

g) «immaterialrettigheter» alle patenter, rettigheter til oppfinnelser, opphavsrett, varemerker, rettigheter til goodwill eller søksmål for plagiat, urettferdige konkurranserettigheter, rettigheter til mønstre, rettigheter til programvare, databaserettigheter, topografirettigheter, moralske rettigheter, rettigheter til fortrolige opplysninger (herunder sakkunnskap og forretningshemmeligheter) og eventuelle andre immaterialrettigheter, enten de er registrert eller ikke registrert og medregnet alle søknader om slike rettigheter, i noen del av verden.

h) «ordre» den kjøpsordren som selskapet har utstedt til leverandøren,

i) «tjenester» de tjenestene som er beskrevet i ordren,

j) «spesifikasjon» den (eventuelle) tekniske beskrivelsen av de varene eller tjenestene som er angitt eller nevnt i ordren,

k) «leverandør» den adressaten som er angitt i ordren.

2 AKSEPT OG ENDRING AV VILKÅR

1) Ordren gjøres på disse vilkårene («vilkårene»), med mindre selskapet og leverandøren har avtalt andre vilkår som er fastsatt eller opptatt ved a) avtale eller b) handel mellom selskapet og leverandøren (de «overordnede vilkårene»), hvor de overordnede vilkårene skal gjelde foran disse vilkårene i den grad det oppstår konflikt med disse vilkårene. Hvis det ikke foreligger overordnede vilkår, skal ingen endring av disse vilkårene i henhold til punkt 2 nr. 3 og punkt 2 nr. 5 gjelde med mindre den er skriftlig og undertegnet av eller på vegne av både selskapet og leverandøren.

2) En ordre utgjør et tilbud fra selskapet om å kjøpe varer eller tjenester i henhold til disse vilkårene. Hvis leverandøren aksepterer ordren (muntlig eller skriftlig eller ved å iverksette oppfyllelse), skal det inngås en kontrakt på disse vilkårene. Eventuelle mottilbud fra leverandøren skal bare være gyldig akseptert hvis slik aksept er skriftlig og undertegnet av en behørig autorisert representant for selskapet.

3) Selskapet skal ha rett til å endre kvantitet, kvalitet eller utførelse av varene eller tjenestene i rimelig grad etter leverandørens aksept, og pris og levering skal være gjenstand for en slik justering som er rimelig som følge av slik endring. Slike endringer må være skriftlige og undertegnet på vegne av selskapet.

4) Eventuelle minstevaregebyr som leverandøren benytter, skal meddeles selskapet så snart som mulig etter at ordren er mottatt. Selskapet forbeholder seg retten til å instruere leverandøren om å levere største antall for slike minstevaregebyr.

(5) Den prisen som skal betales for varene og/eller tjenestene, skal være som angitt i ordren med mindre annet er skriftlig avtalt med selskapet.

6) Selskapet er avhengig av kompetansen til leverandøren hvor selskapet har søkt råd eller anbefalinger.

3 LEVERING

1) Varene (riktig merket og pakket, og sikret på en slik måte at de når bestemmelsesstedet i god stand) skal leveres av og for leverandørens risiko og regning til, og tjenestene skal ytes på, det stedet som er angitt i ordren eller et annet sted som kan avtales skriftlig mellom partene.

(2) Hvis leverandøren ber om det, skal selskapet returnere gjenbrukbart emballasjemateriell til leverandøren for leverandørens risiko og regning.

3) Tiden er vesentlig med hensyn til levering av varene og ytelse av tjenestene. Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere denne ordren eller deler av den uten å pådra seg erstatningsplikt overfor leverandøren hvis varene ikke leveres eller tjenestene ikke ytes innen den tiden som er angitt i ordren.

Ved slik kansellering skal selskapet ha rett til

a) å returnere til leverandøren, for leverandørens risiko og regning, eventuelle varer som allerede er levert etter denne avtalen, og som ikke kan brukes effektivt og kommersielt,

b) å be leverandøren om å opphøre med tjenester som leverandøren allerede har begynt å oppfylle etter denne avtalen, som ikke kan brukes effektivt og kommersielt,

c) å få tilbakebetalt fra leverandøren eventuelle penger som selskapet har betalt for slike varer og/eller tjenester, og

b) å motta fra leverandøren eventuelle ekstra utgifter som selskapet med rimelighet pådrar seg i forbindelse med anskaffelse av andre varer og/eller tjenester som erstatning for dem kontrakten er blitt sagt opp for.

4) Varer som leveres utover de mengdene som er angitt i denne ordren, kan tas imot av selskapet etter eget skjønn, men hvis de ikke tas imot, returneres de av selskapet for leverandørens risiko og regning. Eventuelle lagringsgebyrer i denne forbindelse skal være leverandørens ansvar.

5) Selskapet forbeholder seg retten til ikke å ta imot levering av forsendelser.

6) Alle varer som leveres og tjenester som ytes, skal være underlagt selskapets inspeksjon og godkjenning. Varer som selskapet avviser fordi de ikke er i samsvar med ordren, skal returneres for leverandørens risiko og kostnad.

4 RISIKO OG EIERSKAP

1) Med mindre annet er angitt i ordren, skal varene være for leverandørens risiko frem til de leveres til selskapet. Leverandøren skal losse varene for egen risiko etter instruks fra selskapet.

2) Eiendomsretten til varene skal overføres til selskapet ved levering uten at det berører retten til avvisning som selskapet kan ha enten i henhold til disse vilkårene eller alminnelig lovgivning.

5 PRIS OG BETALING

1) Med mindre annet er angitt i ordren, skal prisen betales på eller før den 30. dagen i kalendermåneden etter den måneden da varene leveres (jf. punkt 3) eller ytelsen av tjenestene er fullført.

2) Selskapet skal ikke betale noen transportkostnader eller -avgifter for pakker, esker, kasser, fat, bokser, beholdere eller annen emballasje, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.

3) Leverer leverandøren varer eller utfører tjenestene før den datoen som selskapet har avtalt eller angitt, forbeholder selskapet seg retten til å utsette betalingen til forfallsdato i henhold til kontrakten.

4) Uten at det berører andre rettigheter eller beføyelser, forbeholder selskapet seg retten til å utligne ethvert beløp til enhver tid som leverandøren skylder det, mot ethvert beløp som leverandøren skal betale i henhold til kontrakten.

6 GARANTI

1) Leverandøren garanterer overfor selskapet at denne har god og tilstrekkelig eiendomsrett til varene.

2) Leverandøren garanterer overfor selskapet at varene og/eller tjenestene skal

a) være i samsvar med den kvaliteten, kvantiteten, beskrivelsen og andre opplysninger som er angitt i ordren og spesifikasjonen,

b) være i samsvar med alle tegninger, beskrivelser og spesifikasjoner som selskapet legger frem for leverandøren, og med alle prøver og forsyninger som selskapet tidligere har godkjent,

c) bestå av tilfredsstillende materialer og utførelse,

d) være av tilfredsstillende kvalitet og egnet for enhver tilsiktet bruk som uttrykkelig eller stilltiende er gjort kjent for leverandøren,

e) være fri for alle mangler i materiale, utførelse og installasjon for den perioden som er angitt i ordren eller spesifikasjonen (eller hvis ingen slik periode er angitt, i 24 måneder fra leveringsdatoen (for varer) eller oppfyllelsesdatoen (for tjenester)),

f) være i samsvar med standarder og forskrifter fra et offentlig organ eller annet reguleringsorgan som er angitt i ordren eller spesifikasjonen, og

g) overholde all til enhver tid gjeldende lovgivning i et relevant land eller område som selskapet har meddelt leverandøren.

3) Leverandøren garanterer videre overfor selskapet at tjenestene skal utføres ved hjelp av all rimelig kompetanse, omsorg og aktsomhet.

4) Uten at det berører punkt 6 nr. 2 garanterer leverandøren at varenes sikkerhet er slik personer generelt har rett til å forvente, og at varene på alle måter skal være i samsvar med de relevante forskrifter som kan være gitt i henhold til Consumer Protection Act 1987 på leveringstidspunktet (enten disse forskriftene da er i kraft eller ikke).

5) Uten at det berører punkt 6 nr. 4 skal leverandøren sørge for at varene er korrekt merket i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder, -forskrifter og/eller -krav som gjelder for varene.

6) Leverandøren skal levere fullstendige og tilstrekkelige instrukser for montering og/eller bruk av varene, slik at varene så vidt mulig er trygge og uten risiko for noens helse når de er i bruk.

7) Alle varer skal være underlagt selskapets inspeksjon og godkjenning som skal utføres innen rimelig tid etter at varene er levert eller tjenestene er ytt. Hvis varene eller tjenestene ikke på alle måter oppfyller kontrakten, har selskapet rett til å

a) avvise varene eller tjenestene selv om det allerede har betalt for varene eller tjenestene. Alle avviste varer skal holdes for leverandørens risiko og kunne returneres for leverandørens regning,

eller

b) sørge for at de avvikende varene eller tjenestene blir rettet, erstattet eller omlevert, slik at de oppfyller de ovennevnte kravene og debiterer leverandøren med selskapets kostnader for det nødvendige arbeidet.

8) Bestemmelsene i dette punkt 6 skal fortsette å gjelde etter levering, inspeksjon, aksept, betaling eller oppfyllelse i henhold til kontrakten, og skal omfatte erstattede, rettede eller omleverte varer eller tjenester fra leverandøren.

7 INSPEKSJON, TESTING OG SERTIFISERING

1) Før varene sendes, skal leverandøren nøye inspisere eller teste dem for å overholde spesifikasjonen og eventuelle relevante sikkerhetsstandarder, -forskrifter og/eller -krav som gjelder for varene, og på forespørsel levere en kopi av det testarket som leverandøren har bekreftet som rett kopi.

2) Leverandøren skal på anmodning stille til rådighet alle rimelige fasiliteter slik at selskapet eller personer med fullmakt fra selskapet kan inspisere eller teste varene under eller ved ferdigstillelse av produksjonen.

3) Hvis det under inspeksjon eller test oppdages at varene ikke oppfyller selskapets krav, skal selskapet underrette leverandøren om dette, og leverandøren skal treffe de tiltak som måtte være nødvendige for å sikre slik oppfyllelse.

8 LEVERANDØRENS INDUSTRIEIENDOM

1) Leverandøren garanterer at salg eller bruk av varene og/eller tjenestene ikke vil krenke tredjeparters immaterialrettigheter. Leverandøren skal til enhver tid holde selskapet skadesløs for alle direkte og indirekte forpliktelser (herunder tap av fortjeneste, tap av omsetning, bortfall av goodwill og lignende tap), krav, tap, kostnader og utgifter (herunder advokathonorarer og andre honorarer) som følge av en faktisk eller påstått krenkelse av en tredjeparts immaterialrettigheter som oppstår som følge av salg eller bruk av varene og/eller tjenestene.

2) Hvis slikt søksmål eller krav blir reist mot selskapet, skal selskapet straks underrette leverandøren, og leverandøren skal fullt ut samarbeide med og aktivt hjelpe selskapet med å forsvare samme.

9 SELSKAPETS INDUSTRIEIENDOM

1) Alle mønstre, former, verktøy, redskap, inventar, prøver, materialer og alle planer, prosjekteringer, tegninger og andre dokumenter som selskapet sender til leverandøren i forbindelse med produksjon av bestilte varer, skal forbli selskapets eiendom og behandles fortrolig og utelukkende brukes til levering av varene og/eller tjenestene. Leverandøren skal for egen regning tegne og sikre videreføring av en forsikring mot all risiko med hensyn til alle slike artikler som selskapet har levert.

2) Ordren legges inn på den betingelse at alle immaterialrettigheter

a) til alle varer som er særskilt produsert for selskapet,

b) som oppstår under ytelsen av tjenestene og

c) til eventuelle forbedringer eller utvikling av varene som leverandøren kan foreta eller foreslå, tilhører selskapet. Leverandøren skal ikke levere varer som er særskilt produsert for selskapet, til tredjeparter, eller på annen måte bruke slike immaterialrettigheter, uten skriftlig samtykke fra selskapet.

10 FORTROLIGE OPPLYSNINGER

Leverandøren, herunder ansatte, ledere, innleide arbeidere osv., skal hemmeligholde alle tekniske eller kommersielle kunnskaper, spesifikasjoner, oppfinnelser, prosesser eller tiltak som er av fortrolig art, og som selskapet eller selskapets representanter har gitt leverandøren innsyn i, og alle andre fortrolige opplysninger om selskapets virksomhet eller produkter som leverandøren kan innhente. Leverandøren skal begrense utlevering av slikt konfidensielt materiale til de av sine ansatte som trenger å kjenne til det for å oppfylle leverandørens forpliktelser overfor kunden.

11 FORCE MAJEURE

Selskapet kan utsette datoen for levering av varene eller ytelse av tjenestene eller datoen for betaling eller kansellere ordren eller en ufullført del av den uten å pådra seg erstatningsplikt overfor leverandøren hvis selskapets krav til varene eller tjenestene opphører for øyeblikket eller selskapets virksomhet blir forstyrret på grunn av branner, streiker, arbeidsnedstengelse eller andre arbeidskamper, handlinger eller begrensninger pålagt av en regjering eller offentlig myndighet, krig, utbrudd av fiendtligheter av noe som helst slag eller andre forhold utenfor selskapets kontroll.

12 SKADESLØSHOLDELSE

Leverandøren skal til enhver tid holde selskapet og ethvert Honda-selskap skadesløst for direkte og indirekte forpliktelser (herunder tap av fortjeneste, tap av omsetning, bortfall av goodwill og lignende tap), krav, tap, kostnader og utgifter (herunder advokathonorarer og andre honorarer), og enten omstendighetene omfatter uaktsomhet fra leverandørens side eller leverandørens tjenestemenn eller representanter eller på annen måte, som oppstår i forbindelse med varene og/eller tjenestene eller leverandørens brudd på noen av disse vilkårene. Uten at det berører det generelle i det foregående, skal skadesløsholdelsen utvides til å omfatte

a) enhver feil eller forsinket levering av varene,

b) enhver mangel i varene eller deres utførelse eller produksjon,

c) enhver mangel i tjenestene og

d) ethvert krav fremsatt mot et Honda-selskap i henhold til vilkårene i Honda-selskapets service- og garantihefte som kan tilskrives (direkte eller indirekte) en mangel i varene eller varenes utførelse eller produksjon eller en mangel i tjenestene.

13 FORSIKRING

Leverandøren forplikter seg til å tegne og la gjelde fullt ut i seks år etter utløp eller oppsigelse av kontrakten produktansvarsforsikring og eventuelt yrkesansvarsforsikring for slikt beløp, på slike vilkår og med slike forsikringsselskaper som selskapet kan ha spesifisert, eller som på annen måte er rimelig akseptabelt for selskapet, og til på selskapets anmodning å fremlegge bevis på slik forsikring og betaling av tilhørende premier som selskapet kan kontrollere.

14 OPPSIGELSE FRA SELSKAPETS SIDE

1) Uten at det berører andre rettigheter selskapet måtte ha, kan selskapet si opp kontrakten hvis

a) leverandøren begår vedvarende eller vesentlig brudd på noen av disse vilkårene og, ved brudd som kan avhjelpes, unnlater å avhjelpe samme innen 14 dager etter mottak av skriftlig varsel fra selskapet med fullstendige opplysninger om bruddet og krav om at det avhjelpes,

b) en gjeldsinndriver tar besittelse eller det utnevnes en mottaker (eller lignende kontorinnehaver) for en del av leverandørens eiendom eller eiendeler,

c) leverandøren (selskap) inngår frivillig (eller lignende) gjeldsordning med sine kreditorer, får oppnevnt en bostyrer, gjøres til gjenstand for insolvensbehandling i et land eller område, eller går konkurs,

d) leverandøren (enkeltperson eller partnerskap) inngår akkord med sine kreditorer, eller gjøres til gjenstand for konkursbehandling eller konkursbegjæring, eller

e) leverandøren bringer, eller truer med å bringe, virksomheten sin til opphør.

2) Når kontrakten sies opp,

a) skal leverandøren returnere alt av selskapets eiendom, og hvis denne ikke gjør det, kan selskapet ta seg inn i leverandørens lokaler og ta den i besittelse. Inntil eiendommen er returnert, skal leverandøren alene være ansvarlig for lagringen og vil ikke bruke den til noe formål. I tilfelle konkurs eller insolvens forplikter leverandøren seg til å underrette vedkommende myndigheter om selskapets eiendom,

b) skal ikke partenes påløpte rettigheter, beføyelser og forpliktelser berøres, herunder retten til å kreve erstatning for brudd som forelå på eller før oppsigelsesdatoen, og

c) skal punkter som uttrykkelig eller stilltiende har virkning etter at kontrakten er sagt opp, fortsette å gjelde fullt ut.

15 ANNONSERING

Leverandøren skal ikke, uten forutgående skriftlig samtykke fra selskapet, annonsere eller offentliggjøre at denne leverer varer eller tjenester til selskapet.

16 BEGRENSNING I ERSTATNINGSPLIKTEN

1) Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke selskapets ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av selskapets uaktsomhet eller misligheter eller erklæring fremsatt i ond tro.

2) Med forbehold om punkt 16 nr. 1

a) skal selskapet ikke være erstatningspliktig overfor leverandøren, enten rettsgrunnlaget er forhold i kontrakt, utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, for tap av fortjeneste eller kontrakter, eller for indirekte tap, enten det skyldes uaktsomhet, kontraktsbrudd eller annet, og

b) skal selskapets samlede erstatningsplikt overfor leverandøren for alle andre tap som oppstår i forbindelse med kontrakten, ikke overstige den prisen som skal betales i henhold til kontrakten.

17 OVERHOLDELSE AV LOVGIVNINGEN OM BESTIKKELSER

1) Leverandøren skal overholde alle gjeldende lover, forskrifter og sanksjoner knyttet til bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon, herunder Bribery Act 2010 og skal ha på plass og opprettholde sine egne retningslinjer og prosedyrer (herunder tilstrekkelige prosedyrer som nevnt i Bribery Act 2010) for å sikre samsvar med samme og håndheve dem når det er relevant.

2) Leverandøren skal sørge for at enhver underleverandør denne engasjerer i forbindelse med kontrakten, er bundet av vilkår tilsvarende de vilkårene som er pålagt leverandøren i dette punkt 17. Leverandøren skal være ansvarlig for at slike personer overholder og oppfyller slike vilkår og skal være direkte ansvarlig overfor selskapet for at slike personer bryter slike vilkår.

3) Leverandøren skal umiddelbart rapportere til selskapet anmodninger eller krav om utilbørlig økonomisk eller annen fordel av noe slag som leverandøren mottar i forbindelse med oppfyllelsen av kontrakten.

4) Brudd på dette punkt 17 skal anses som et vesentlig brudd, som er uopprettelig i henhold til punkt 14 nr. 1 bokstav a.

 

18 OVERHOLDELSE AV LOVGIVNINGEN OM SLAVERI

1) Leverandøren skal ikke delta i praksis som regnes som

a) slaveri eller trelldom (jf. artikkel 4 i konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950, med endringer),

b) tvangsarbeid (jf. den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon 1930 (nr. 29) og protokoll om tvangsarbeid),

c) menneskehandel eller

d) organisering av eller tilrettelegging for en annen persons reise med sikte på at vedkommende blir utnyttet.

2) Leverandøren skal sørge for at leverandøren og dennes ledere, ansatte, representanter, underleverandører og andre personer som yter tjenester for eller på vegne av leverandøren i forbindelse med disse vilkårene,

a) overholder all gjeldende lovgivning om slaveri,

b) ikke utfører eller unnlater å utføre en handling eller ting som utgjør eller kan utgjøre en straffbar handling i henhold til lovgivningen om slaveri,

c) ikke bevisst benytter eller deltar i praksis som utgjør eller kan utgjøre en straffbar handling i henhold til lovgivning om slaveri,

d) ikke begår noen handling eller unnlatelse som forårsaker eller kan føre til at selskapet bryter, eller begår en forbrytelse etter, lovgivning om slaveri,

e) overholder selskapets retningslinjer for slaveri og/eller etiske retningslinjer som meddeles leverandøren og oppdateres fra tid til annen, og

f) umiddelbart underretter selskapet om brudd på dette punkt 18.

3) Brudd på dette punkt 18 skal anses som et vesentlig brudd, som er uopprettelig i henhold til punkt 14 nr. 1 bokstav a.

19 LOVGIVNING OM ØKONOMISK KRIMINALITET

1) Leverandøren skal

(a) ikke delta i virksomhet, praksis eller atferd som ville regnes som enten

et straffbart forhold i form av tilrettelegging for skatteunndragelse i Storbritannia i henhold til § 45 nr. 1 i Criminal Finances Act 2017,

et straffbart forhold i form av tilrettelegging for skatteunndragelse utenfor Storbritannia i henhold til § 46 nr. 1 i Criminal Finances Act 2017 eller

et straffbart forhold i form av skatteunndragelse eller lignende i henhold til andre lover som gjelder for leverandøren (herunder gjeldende EU-regelverk).

b) umiddelbart rapportere til selskapet anmodninger eller krav fra en tredjepart om å legge til rette for skatteunndragelse etter del 3 i Criminal Finances Act 2017 og/eller i henhold til annen lovgivning som gjelder for leverandøren (herunder gjeldende EU-regelverk) i forbindelse med oppfyllelsen av denne avtalen, og

c) sørge for at alle personer som er tilknyttet leverandøren eller andre personer som utfører tjenester eller leverer varer i forbindelse med denne avtalen, overholder dette punkt 19.

2) Manglende overholdelse av punkt 19 nr. 1) kan føre til at denne avtalen sies opp umiddelbart.

20 VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

1) Ved oppfyllelsen av tjenestene og sine andre forpliktelser i henhold til denne avtalen skal leverandøren overholde all gjeldende personvernlovgivning.

2) Leverandøren skal ikke bevirke at Honda-selskaper bryter forpliktelser etter personvernlovgivningen, og skal holde selskapet skadesløs for alle kostnader, tap, bøter og advokathonorarer som påløper som følge av slikt brudd.

3) Leverandøren skal underrette selskapet uten unødig opphold hvis denne i ytelsen av tjenestene identifiserer områder med faktisk eller potensielt brudd på personvernlovgivningen eller dette punkt 20. 

4) Brudd på dette punkt 20 fra leverandørens side vil være et vesentlig brudd på denne avtalen, som er uopprettelig i henhold til punkt 14 nr. 1 bokstav a.

21 LOVVALG

Disse vilkårene og alle kontrakter som er inngått i henhold til disse vilkårene, skal styres og tolkes etter engelsk og walisisk rett, og leverandøren underkaster seg de engelske og walisiske domstolenes eksklusive myndighet.

22 GENERELT

1) Ingenting i disse vilkårene gir leverandøren tillatelse til å inngå avtale i selskapets navn eller på vegne av selskapet, og skal ikke være ment eller anses å utgjøre et partnerskap eller fellesforetak av noe slag mellom partene.

2) Leverandøren skal ikke uten selskapets skriftlige forhåndssamtykke overdra, overføre, belaste, sette ut eller på annen måte handle med noen av selskapets rettigheter eller forpliktelser etter disse vilkårene.

3) Disse vilkårene skal ikke håndheves av en person som ikke er part i vilkårene i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller annet.

4) Hvis selskapet frafaller et brudd på disse vilkårene fra leverandørens side, skal ikke det anses som en frafallelse av eventuelle senere brudd på samme eller andre bestemmelser.

5) Hvis en domstol eller annen vedkommende myndighet erklærer en bestemmelse i disse vilkårene ugyldig, omstøtelig, ulovlig eller på annen måte umulig å håndheve, skal denne bestemmelsen begrenses eller elimineres i den grad det er nødvendig, slik at disse vilkårene for øvrig gjelder fullt ut og kan håndheves.